Opis Projektu

Modernizacja Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 28 składająca się z trzech etapów:

etap I
• inwentaryzacja techniczna: budynku, sportowych obiektów terenowych, zieleni i przyłączy;
• ekspertyza techniczna, kamerowanie przyłączy;
• niezbędne badania gruntu
etap II
• koncepcja modernizacji obiektu w 2 wariantach;
• oszacowanie wartości kosztorysowej inwestycji;
etap III
• projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzgodnieniami;
• przedmiar robót i kosztorys inwestorski;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
• uzyskanie wszystkich, niezbędnych wymaganych przepisami map, decyzji administracyjnych

2013, Inwestor: Urząd Miasta Kielce