Opis Projektu

Modernizacja zabytkowej kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 24 ramach programu MIA100 Kamienic. Zakres zadania obejmował w pierwszym etapie wykonanie szczegółowej inwentaryzacji, ekspertyzy konstrukcyjnej oraz mykologicznej budynków a następnie na ich podstawie opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa modernizacji obiektu, która obejmowała:
• projekt budowlany i wykonawczy remontu (wzmocnienia) więźby dachowej;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu elewacji, prześwitu bramowego, wymiany okien;
• projekt budowlany i wykonawczy kolorystyki elewacji;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu klatek schodowych;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu (wzmocnienia) stropów;
• projekt budowlany i wykonawczy remontu nawierzchni podwórza wraz z remontem wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami przedprojektowymi;
• projekt instalacji C.O.;
• przedmiar robót i kosztorys inwestorski;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
2011, Inwestor : Urząd Miasta Łodzi